ETICKÝ KODEX

Etický kodex společnosti KORDEX spol. s.r.o., IČ 24661058, se sídlem Tavolníková 1843/9, Praha 4, PSČ 142 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164191, upravuje pravidla chování společnosti KORDEX, jejich zaměstnanců a všech osob, které plní úkoly společnosti na základě uzavřených smluv (zejména mandátních) při vztazích vnitřních i při jednání vůči dalším osobám.

Společnost KORDEX bude vždy:

 • postupovat podle platných právních předpisů a respektovat dobré mravy,
 • všechny obchodní vztahy uzavírat v souladu se zákony ČR a s ohledem na ostatní právní předpisy,
 • zachovávat pravidla hospodářské soutěže,
 • se všemi obchodními partnery jednat rovnocenně a podle uzavřených smluv a to vždy s péčí řádného hospodáře,
 • brát zvláštní ohled na ochranu osobních údajů dlužníků, věřitelů i jiných osob.

Zaměstnanci KORDEX i osoby, které plní úkoly KORDEX na základě uzavřených smluv (zejména mandátních), jednají vždy tak aby:

 • brali zvláštní ohled na ochranu osobních údajů dlužníků, věřitelů i jiných osob,
 • nepoškodili dobré jméno společnosti a její zájmy a naopak nejlepším možným způsobem reprezentují společnost navenek a zvyšují její prestiž,
 • jednali v souladu s platným právním řádem ČR,
 • neporušili žádný platný právní předpis a vždy jednali v mezích zákona a s ohledem na dobré mravy,
 • se nedostali do rozporu s nařízeními a předpisy zaměstnavatele, pracovní smlouvou, mandátní smlouvou, s předpisy a smluvními podmínkami věřitelů, kodexy a pravidly chování,
 • ani z nedbalosti nesdělili žádné provozní, ekonomické nebo jiné interní informace o společnosti, jejích klientech, dlužnících nebo třetích osobách se zvláštním ohledem na ochranu osobních údajů,
 • jejich vystupování, chování, jednání a komunikace bylo profesionální,
 • při výkonu své práce a úkolů jednali ekonomicky ať už ve vztahu ke společnosti KORDEX nebo ve vztahu ke klientům, dlužníkům nebo jiným osobám,
 • nezpůsobili škodu, ať už hmotnou nebo nehmotnou, zaměstnavateli, jeho klientům, dlužníkům nebo jiným osobám,
 • nesdělovali třetím osobám žádné informace, které by mohly být považovány za porušení zákona o ochraně osobních údajů,
 • zachovávat pracovní kázeň,
 • prohlubovat profesní znalosti a vzdělání,
 • nakládat s prostředky svěřenými zaměstnavatelem k výkonu práce tak, aby nedošlo k jejich odcizení a poškození, byli k zaměstnavateli loajální.

Zaměstnanci KORDEX i osoby, které plní úkoly společnosti na základě uzavřených smluv, jsou dále povinni zachovávat zejména tato pravidla:

 • jednat s dlužníkem slušně, nepoužívat vulgární, xenofobní, rasistické nebo jiné urážlivé výrazy, nevytvářet na dlužníka a jeho rodinu psychický nátlak stejně jako nepoužívat fyzické násilí,
 • zachovávat profesionální komunikaci a přístup,
 • netvrdit dlužníkovi, že bude přistoupeno ke krokům, které nejsou v kompetenci KORDEX,
 • nesdělovat třetím osobám informace o dlužníkovi,
 • nevyptávat se nezletilých dětí na majetkové poměry, rodinné poměry, bydliště, ani jiné údaje o dlužníkovi a pokud možno se vyhnout komunikaci s nezletilým dítětem,
 • nevylepovat ani jinak nezveřejňovat na veřejných a veřejně přístupných místech nebo ve společných prostorech domu informace o dlužníkovi, dluhu nebo o jeho poměrech,
 • nesdělovat informace o dlužníkovi jeho zaměstnavateli, obchodním partnerům, rodině nebo známým, sousedům nebo jiným osobám,
 • neuvádět dlužníky ani jiné osoby v omyl vydáváním se za advokáty, exekutory nebo úřední osoby, zaměstnance státní správy nebo samosprávy,
 • za žádných okolností nezneužívat tíživé situace dlužníka a nevyužívat takové situace k vymožení dlužné částky,
 • náklady na vymáhání dlužné částky vždy vyčíslit pouze do maximální výše určené v mandátní smlouvě uzavřené s jednotlivými obchodními partnery,
 • nezadržovat vymožené finanční prostředky nebo majetek dlužníka,
 • neuzavírat s dlužníkem žádné a jakékoliv soukromé dohody, nerozhodovat o odpuštění dluhu nebo jakékoliv jeho části,
 • vždy hledat řešení případu a to konstruktivní a ekonomické jak pro dlužníka, tak pro věřitele tak pro zaměstnavatele,
 • vždy jednat tak, aby svým chováním nepoškodili zaměstnavatele nebo klienta, pro kterého zaměstnavatel poskytuje služby,
 • netelefonovat dlužníkům po 19. hodině a nenavštěvovat dlužníky po 19. hodině.

Tento Etický kodex je přílohou Pracovního řádu, jakož i veškerých mandátních smluv a jeho podpisem zaměstnanec a osoba, která plní úkoly společnosti KORDEX na základě uzavřených smluv (zejména mandátních) zároveň prohlašuje, že byl(a) s Kodexem seznámen(a) a bere na vědomí povinnost se jím beze zbytku řídit.


KONTAKT

CALL CENTRUM KORDEX

Radniční 4
787 01 Šumperk

588 288 908
kordex@kordex.cz
Zanechte nám svoje číslo
Rádi se Vám ozveme

NAPIŠTE NÁM

Odeslané údaje ve formuláři zpracováváme a uchováváme výhradně za účelem reakce na Vaši poptávku Číst více
ESM